Predstavenstvo

Dr.h.c. Igor Tinka MBA, LL.M

predseda predstavenstva

Ing. Peter Levkovič MBA, LL.M

člen predstavenstva

Ing. Adriana Tinková MBA, LL.M

člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Pavol Kubečka

predseda dozornej rady

Mgr. Ingrid Kubrická MBA, LL.M

člen dozornej rady

Mgr. Katarína Kukučová

člen dozornej rady

História

SIMS, a.s. sa od svojho vzniku v roku 1992 zaradila medzi významné spravodajské agentúry v strednej Európe a stala sa jednou z najvýznamnejších komerčných spravodajských agentúr v Slovenskej republike.

 • 1992

  Vznik spoločnosti.

 • 1994

  Na základe poverenia MZV SR sa spoločnosť angažuje a významne spolupracuje s UNIDO a UNDP; rozvíja hlbšiu spoluprácu s MH SR a MZV SR; organizuje prvú slovenskú misiu podnikateľov do viedenského centra UNIDO s prijatím na najvyššej úrovni.

 • 1996

  SIMS pripravuje a na trh uvádza Obchodný Rating SIMS, ktorý uplatňuje v bankovom a finančnom sektore; získava mandát Národného strediska UNIDO-INTIB.

 • 1998

  SIMS uvádza na bankový trh nový špecializovaný spravodajský servis v elektronickej forme; ukončuje svoje aktivity vo vydavateľskej oblasti a orientuje sa len na elektronickú formu komunikácie so svojimi klientmi.

 • 2000

  SIMS uvádza na trh novinku Investičný Rating SIMS; posilňuje portfólio odberateľov spravodajských produktov, a to výlučne z domáceho podnikateľského prostredia; spolupracuje s Poradenským strediskom pre slovenské podniky a banky a participuje na reštrukturalizácii niekoľkých významných slovenských podnikov.

 • 2002

  SIMS sprístupňuje svojim klientom špecializovaný on-line spravodajský servis; uvádza na trh štandardný produkt – analýzy 22 odvetví priemyselnej výroby, ktoré aktualizuje na mesačnej báze.

 • 2004

  SIMS rozvíja nový druh spolupráce s MH SR, SARIO, Eximbankou a pripravuje prvý ročník vyvinutého produktu SLOVAK EXPORT REGISTER, ktorým propaguje slovenských exportérov a ich aktivity v zahraničí a informačne podporuje obchodné oddelenia zastupiteľských úradov SR v zahraničí.

 • 2006

  SIMS spúšťa nový a komplexný spravodajský produkt zameraný na krytie rizika a akvizičnú činnosť – špecializovaný spravodajský servis „GLOBAL SLOVAKIA“. Posilňuje svoje postavenie vo finančnom, bankovom sektore a v štátnej správe. Ako prvá komerčná spoločnosť prijíma od MV SR za oficiálny znak spoločnosti erb.

 • 2008

  SIMS sa svojim špecializovaným spravodajským servisom zaraďuje medzi najvýznamnejších lokálnych hráčov; stáva sa lídrom v oblasti spracovávania správ v segmente Micro a SME a zároveň sa zaraďuje medzi významné spravodajské agentúry v regióne strednej Európy.

 • 2009

  SIMS zaznamenáva najvýznamnejší rast od svojho vzniku – na medziročnej úrovni o 70%; vstupuje 100% podielom do Národného informačného strediska Slovenskej republiky, a.s. a počas nasledujúceho obdobia ho začína ozdravovať.

 • 2010

  SIMS zvyšuje svoj trhový podiel o 26%, ako i medziročný nárast tržieb, začína poskytovať služby pre korporátnu klientelu. Novým špecializovaným produktom obsluhuje 44% municipalít. Ozdravuje Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, ktoré po prvýkrát od svojho vzniku vytvára zisk.

 • 2011

  SIMS svojim klientom sprístupňuje ako štandard dáta cez interface a zároveň cez webové rozhranie. Získava novú klientelu v korporátnom i SME segmente. Oproti roku 2010 zaznamenáva nárast tržieb a trhového podielu o 60%. Spúšťa a prevádzkuje na stránkach MH SR Hospodársky register subjektov Slovenskej republiky.

 • 2012

  SIMS od svojho založenia prechádza najzložitejšou premenou, zásadnou prestavbou v oblasti organizácie práce, interných riadiacich a technologických procesov, obchodných stratégií a zlaďuje ich s novými podmienkami na trhu.

 • 2013

  SIMS prechádza na najnovšiu hardvérovú a softvérovú Microsoft Windows Server platformu a zásadne inovuje produkt GLOBAL SLOVAKIA. Vytvára nové nadstavbové kreditné a analytické produkty. Výrazne posilňuje svoje postavenie na trhu a otvára rokovania so zahraničným partnerom za účelom vytvorenia joint venture pre nový produkt a retail segment.

 • 2014

  SIMS znova posilňuje svoje postavenie na trhu – rastie. V spolupráci s Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, a.s. hodnotí slovenské bonitné podniky, významných exportérov SR a odovzdáva im hodnotiace protokoly. Otvára projekt prípravy nového spravodajského produktu so strategickým významom ako pre SIMS, tak i pre klientov SIMS, ktorý nemá na celosvetovom trhu s kreditnými informáciami obdobu.

 • 2015

  SIMS ukončuje vývoj nového spravodajského produktu a pripravuje jeho nasadenie na trh. Vytvára vlastnú redakciu za účelom vydávania štvrťročníka FOKUS – ekonomika s nadhľadom.

 • 2016

  SIMS medziročne rastie. Postupne spúšťa na trh nové analytické produkty. Pokračuje v orientácii svojej činnosti na marketingové a ekonomické spravodajstvo. Začína s rekonštrukciou a rozširovaním svojich priestorov. Svoju činnosť vykonáva na 1.000 m2 a prijíma nových analytikov a spravodajcov.

 • 2017

  SIMS znova medziročne rastie aj napriek tomu, že jeho ekonomické výsledky negatívne ovplyvnila fúzia s NIS SR, a.s. a CRKI, s.r.o.. Začína migráciu svojich klientov z Global Slovakia na SiMS platformu. Pripravuje nové produkty so zameraním na elektronický a portálový predaj

ERB SIMS

Popis erbu SIMS zaregistrovaného na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky – HR W-85/2006 – V striebornom štíte čierne pravošikmé brvno preložené 4 striebornými rondelmi. Za štítom 3 zlaté prúty svornosti. Heraldickými nosičmi sú 2 červené rozklídlené ohliadajúce sa orly v zlatej zbroji. Nad štítom v oblúku text NEMO SOLUS SATIS SAPIT, pod štítom v striebornej stuhe text SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ a MARKETINGOVÁ SPOLOČNOSŤ.”

EMBLÉM

Emblém SIMS je spracovaný ako pečatná verzia erbu využívaná v komunikácii s obchodnými partnermi v prípadoch, kde je potrebné výrazne sa trhovo odlíšiť s dôrazom na obchodno-spravodajské aktivity SIMS-u.

LOGO

Logo vychádza zo štítu v erbe SIMS. Je to moderná abstrakcia štítu so štyrmi pravošikmými rondelmi. Využíva sa v klasickej komerčnej komunikácii s obchodnými partnermi. SIMS tým demonštruje svoj postoj a kladenie dôrazu na tradíciu avšak nie na konzervatívnosť.

Politika informačnej bezpečnosti


Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. prijala svojim rozhodnutím dňa 1.2.2017 dokument Politika informačnej bezpečnosti, ktorý obsahuje ciele, rámec a dôležitosť procesov týkajúcich sa bezpečnosti informácií.

ISO/IEC 27001:2013


Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s., je od marca 2017 držiteľom certifikátu systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013.

NAŠE PRIORITY

Ako to robíme

KVALITA SLUŽIEB

Našou úlohou je poskytnúť klientovi len to jedinečné a nenapodobiteľné.

ODBORNÉ ZÁZEMIE

Vyžadujeme disciplínu a odbornosť od každého spolupracovníka, ktorý pracuje pre nášho klienta.

SERIÓZNY PRÍSTUP

Ku každej úlohe, ku každému klientovi pristupujeme s pokorou a úctou.